Axioma Ubezpieczenia

OC działalności

Zapewnia osobie prowadzącej działalność gospodarczą ochronę finansową w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim. Chroni przed szkodami wyrządzonymi przez pracowników i podwykonawców. Zabezpiecza przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania mienia i wprowadzenia produktu do obrotu.

Dla kogo

Osoby / firmy prowadzące działalność gospodarczą

Zakres ubezpieczenia

Odpowiedzialność za delikt i kontrakt – w tym szkody powstałe po wykonaniu zobowiązania

Pokrycie szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej

Odpowiedzialność za produkt wprowadzony na rynek

Ochrona utraconych korzyści i czystych strat finansowych

Pokrycie szkód w instalacjach, na skutek awarii instalacji i urządzeń

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców

Odpowiedzialność pracodawcy

Odpowiedzialność najemcy nieruchomości

Zalety

Chroni majątek osób prowadzących działalność

Finansowe zabezpieczenie przed skutkami szkód gwarantujące płynność działania firmy

Skuteczna ochrona przed roszczeniami

Posiada szereg klauzul dodatkowych do wyboru – ochrona dopasowana do potrzeb firmy

Możliwość wyboru ochrony w Polsce, UE lub na innym terenie

Ważne

Istnieją nie tylko polisy roczne, ale także krótkoterminowe lub kilkuletnie. Można dopasować okres ochrony pod kontrakt

OC zawodowe

Osoby, które wykonują zawody niosące ryzyko wystąpienia szkód i roszczeń ze strony kontrahentów powinny, a czasami są zobowiązane posiadać ubezpieczenie zawodowe (OC zawodowe). Konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego reguluje ustawa lub rozporządzenie Ministra Finansów.

Dla kogo

Obowiązkowe: np. organizator imprez masowych, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik nieruchomości, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy, komornik sądowy, radca prawny, adwokat, księgowy, biegły rewident, notariusz, architekt, lekarz

Nieobowiązkowe: np. nauczyciel, weterynarz, farmaceuta, instruktor sportu

Zakres ubezpieczenia

Pokrycie szkód rzeczowych i szkód na osobie

Pokrycie strat finansowych i innych poniesionych z winy ubezpieczonego

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania

Przedstawiciele niektórych zawodów zobligowani są do wykupienia zawodowego ubezpieczenia OC, które pełni funkcję zabezpieczenia przed konsekwencjami błędów popełnionych podczas wykonywania swoich obowiązków

Zalety

Możliwość ochrony każdej czynności zawodowej

Chroni Twój majątek przed potencjalnymi kosztami naprawy błędów w związku z wykonywanym zawodem

Zabezpieczenie przed konsekwencjami błędów popełnionych podczas wykonywania swoich obowiązków, gwarantując jednocześnie poszkodowanym odszkodowanie

W zależności od konstrukcji umowy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność deliktową (za szkody powstałe z winy ubezpieczonego) lub kontraktową (wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania konkretnego zobowiązania)

Obejmuje czynności zawodowe wykonywane w kraju i za granicą, wystąpienie szkód materialnych i jurysdykcję na całym świecie

Ważne

Istnieje możliwość zgłaszania roszczeń w okresie późniejszym niż trwająca polisa, umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zawodowej obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia

Kontakt w sprawie OC działalności

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90