Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenia finansowe

Posiadanie ubezpieczenia finansowego chroni nasze życie osobiste przed ryzykami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej. Jego zadaniem jest pomóc ubezpieczonemu w zakresie finansowej optymalizacji bieżącej działalności i przepływów finansowych. W przypadku kredytu kupieckiego chroni także przed ryzykami związanymi z kondycją finansową kontrahentów. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie jeśli strona kontraktu objętego gwarancją nie wywiąże się z umowy.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja jest zobowiązaniem terminowym, które wygasa z upływem określonego terminu oznaczonego w dniach. Termin ten w oczywisty sposób powinien odnosić się do zakończenia realizacji umowy.

Jest jednostronnym zobowiązaniem ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, jeśli wykonawca kontraktu nie spełni zobowiązań wynikających z umowy. Kontraktowe gwarancje ubezpieczeniowe bywają wymagane przez interesariuszy. Zapewniają niezależność finansową. Umożliwiają zabezpieczenie kontraktów realizowanych w kraju i za granicą.

Dla kogo

Osoby / firmy prowadzące działalność gospodarczą

Zakres ubezpieczenia

Zabezpiecza kontrakty krajowe i zagraniczne

Zalety

Podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa wykonawcy w oczach kontrahenta

W przypadku naruszenia warunków kontraktu przez wykonawcę, beneficjent otrzyma szybko kwotę stanowiącą zabezpieczenie kontraktu

Pozwala uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych przez wykonawcę

Zwalnia wykonawcę ze stosowania innych zabezpieczeń realizacji kontraktu

Ważne

Cena gwarancji jest uzależniona od wielu czynników, na pewno do najważniejszych, które bezpośrednio wpływają na jej cenę to czas trwania gwarancji, suma gwarancyjna czyli kwota zabezpieczenia oraz rodzaj gwarancji

Gwarancja jest zawsze opłacana jednorazowo przed jej wydaniem

Dużą różnicą pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową jest fakt, iż gwarancja ubezpieczeniowa nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową firmy

Gwarancja bankowa traktowana jest jak zaciągnięty kredyt i przez okres, który trwa, firma ma mniejszą zdolność kredytową

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium to tzw. gwarancja pod przetarg. Z pewnością przyda się, jeśli planujesz realizację nowych projektów i inwestycji wymagających udziału w przetargu. Dla organizujących przetarg jest to potwierdzenie Twojej wiarygodności jako partnera biznesowego.

Dla kogo

Oferenci – firmy biorące udział w przetargach

Zakres ubezpieczenia

Zastępuje wpłatę gotówki

Pokrywa wadium w przypadku, gdy przedsiębiorca wygrał przetarg i odmówił podpisania kontraktu

Pokrywa wadium w przypadku, gdy przedsiębiorca podpisał kontrakt, ale nie jest w stanie go wykonać na warunkach oferty

Zalety

Umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy

Możliwość startowania w dużej ilości przetargów bez blokowania środków finansowych

Zastępuje wadium w formie gotówki

Ważne

Gwarancje powinny spełniać wymogi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Jesteś wykonawcą nowej inwestycji deweloperskiej? Podpisujesz kontrakt biznesowy? Tam, gdzie pojawia się współpraca między dwoma podmiotami, pojawiają się też pytania o jakość współpracy i jej efekty. Gwarancja należytego wykonania kontraktu to ubezpieczenie, którego stronami są zlecający, wykonawca i firma ubezpieczeniowa. W przypadku problemów zdarzających się podczas realizacji lub po zakończeniu kontraktu (np. wady ujawnione po odbiorze technicznym), nawet jeśli wykonawca odmówi naprawienia szkody, można uzyskać wypłatę odszkodowania.

Gwarancja zabezpiecza prawidłową – zgodną z postanowieniami umowy – realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych.

Dla kogo

Przedsiębiorca

Osoba lub firma realizująca inwestycje np. budowlane

Zakres ubezpieczenia

Zobowiązuje wykonawcę do wykonania kontraktu w terminie

Zobowiązuje do zachowania przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych

Zalety

Można zawrzeć kontrakt bez angażowania własnych środków finansowych

Gwarancja pozwala na otrzymanie pełnej zapłaty za wystawione faktury bez potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu

Gwarancja jest potwierdzeniem wiarygodności Wykonawcy wobec Beneficjenta

Gwarancja jest istotnym elementem zabezpieczającym Beneficjenta przed stratami wynikającymi z niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu przez Wykonawcę

Daje pewność doprowadzenia inwestycji do pomyślnego finału

Jeśli szkoda nie zostanie naprawiona z powodu odmowy Wykonawcy, zostanie wypłacone odszkodowanie

Przydatna, jeśli Wykonawca przestanie istnieć/zakończy działalność

Ważne

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu udzielana jest na okres realizacji kontraktu, tj. od momentu podpisania umowy do czasu odbioru przedmiotu kontraktu

Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do całkowitej ceny inwestycji, zazwyczaj w wysokości od 2 do 10%

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy. W okresie obowiązywania gwarancji, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci wskazanej w umowie osobie odszkodowanie. Stanie się tak w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana nienależycie, a wykonawca odmówi usunięcia wad i usterek. Inwestor wielokrotnie chcąc zabezpieczyć się przed skutkami wad lub usterek, które mogą ujawnić się po zakończeniu kontraktu, wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia na wypadek, gdyby odmówił lub nie był w stanie usunąć wad i usterek w okresie gwarancyjnym.

Dla kogo

Przedsiębiorca

Osoba lub firma realizująca inwestycje budowlane

Zakres ubezpieczenia

Gwarantuje usunięcie wad i usterek już po zakończeniu umowy

Zalety

Chroni nawet do 5 lat od zakończenia kontraktu

Przydatna, jeśli wykonawca przestanie prowadzić działalność gospodarczą

Ważne

Okres gwarancji określa umowa – można dopasować go do indywidualnych potrzeb

Czas na przez jaki gwarancja będzie obowiązywać powinien pokrywać się z okresem trwania gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę, często okresy te trwają nawet kilka lat. Okres ubezpieczenia powinien rozpoczynać się od momentu przyjęcia usługi lub przedmiotu kontraktu, dla robót budowlanych lub montażowych zakończenie prac powinno zostać potwierdzone pozytywnym odbiorem technicznym

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który zgodnie z umową zawartą z wykonawcą otrzymał przedpłatę na jej realizację. Gwarancja obejmuje zwrot kwoty zaliczki przekazanej wykonawcy lub jego podwykonawcy.

Dla kogo

Wykonawca zlecenia

Zakres ubezpieczenia

Niewykonanie umowy przez wykonawcę przy jednoczesnym zatrzymaniu zaliczki

Niewykonanie umowy przez podwykonawców zatrudnionych przez wykonawcę

Zalety

Gwarancja zwrotu nierozliczonej zaliczki – jest ona potrzebna wówczas, gdy wykonawca nie wywiązał się z umowy (nie wykonał jej), a także odmówił zwrotu zaliczki, która została wpłacona przez inwestora w ramach umowy

Ograniczenie zaangażowania własnych środków w przypadku błędów i nieporozumień

Stanowi potwierdzanie wiarygodności wobec Klientów

Ważne

Ubezpieczającym jest zawsze ten, kto otrzymuje zaliczkę, zaś Beneficjentem jest ten, kto tę zaliczkę wypłaca

Skierowana jest do podmiotów świadczących różnego rodzaju usługi, lub realizujących kontrakty budowlane

Okres obowiązywania gwarancji uzależniony jest od terminu rozliczenia zaliczki określonej w kontrakcie

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Kierowane jest do firm sprzedających swoje produkty czy usługi z odroczonym terminem płatności. Odszkodowanie wypłacane jest z tytułu niezapłaconych należności w przypadku zwłoki lub potwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Górną granicą odpowiedzialności towarzystwa jest przyznany dla danego kontrahenta limit kredytowy.

Dla kogo

Firma, która działa w Polsce

Firma, która posiada więcej niż jednego kontrahenta

Przedsiębiorstwo sprzedające produkty i usługi z odroczonym terminem płatności

Zakres ubezpieczenia

Zabezpieczenie płynności finansowej

Ochrona odroczonej wypłaty przez pokrycie powstałej zaległości

Zalety

Wydruk nieopłaconej faktury oraz dowód wydania towarów / wykonania usług wystarczy, by potwierdzić wysokość odszkodowania

Ważne

Górną granicą odpowiedzialności towarzystwa jest przyznany dla danego kontrahenta limit kredytowy

Kontakt w sprawie ubezpieczeń finansowych

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90