Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

– wybierz skuteczną ochronę i prowadź działalność transportową bez stresu

Właściwie dobrane ubezpieczenie transportowe jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Chroni ono przed ogromnymi stratami finansowymi każdego, kto wysyła, przewozi lub sprowadza towary. Polisy dla branży TSL zabezpieczają proces transportu ładunków, przewożony towar, a także majątek firm oferujących transport i składowanie. W efekcie pozwalają na prowadzenie działalności przewozowej bez stresu.

W Axioma znajdziesz ubezpieczenia chroniące interesy m.in. eksporterów, importerów, handlowców, przewoźników, producentów – słowem każdego przedsiębiorcę korzystającego z transportu towarów. Dopasuj polisę do indywidualnych potrzeb i skutecznie zabezpiecz się przed stratami finansowymi ewentualnych zagrożeń w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Ubezpieczenie OC przewoźnika (polisa OCP przewoźnika) – co to? Jaką ochronę gwarantuje?

W razie wystąpienia szkody ubezpieczenie OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) przenosi odpowiedzialność finansową za uszkodzony, zniszczony lub zaginiony towar na ubezpieczyciela. Dlatego jest polecane w przypadku każdego podmiotu świadczącego usługi przewozowe.

Koszt OC przewoźnika zależy nie tylko od sumy ubezpieczenia, ale także od rodzaju przewożonego towaru, zakresu ochrony (klauzul dodatkowych), kompetencji kierowców, historii przebiegu ubezpieczenia tzn. zgłoszonych wcześniej szkód (ich częstotliwości i rozmiaru), liczby pojazdów, etc. Wybór dodatkowych klauzul jest najczęściej spowodowany wcześniejszymi doświadczeniami przewoźnika oraz wynika z jego zobowiązań umownych i wymogów niezbędnych do spełnienia w listach przewozowych, a także z rodzaju przewożonych ładunków i specyfiki kierunków realizowanych transportów.

W przypadku polisy OCPD  przedmiot ubezpieczenia stanowi odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego. Służy ono do udokumentowania odpowiedniej zdolności finansowej, a do jego zawarcia niezbędna jest informacja o liczbie pojazdów wykorzystywanych do przewozu towarów i ich dopuszczalnej masie całkowitej.

Dla kogo ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego będzie odpowiednie?

Osoba / firma zarobkowo przewożąca towary

Kurier

Kierowca

Zakres ubezpieczenia –
co między innymi obejmuje ubezpieczenie przewoźnika?

Ubezpiecza na wypadek kradzieży i rabunku

Gwarantuje wypłatę odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie towaru

Pomaga w przypadku opóźnienia dostawy – np. pokrywając koszty przechowania ładunku w czasie napraw i awarii

Pokrywa koszty utraty lub niewłaściwego wykorzystania dokumentów

Pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku zdarzenia wynikającego z niewłaściwego załadunku/rozładunku czy też rozmieszczenia towaru

Pokrywa konsekwencje finansowe spowodowane wydaniem towaru osobie nieuprawnionej

Pokrywa koszty szkód wyrządzonych przez emigrantów

Pokrywa koszty przesortowania towaru po szkodzie

Pokrywa odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców

Pokrywa konsekwencje finansowe spowodowane nieterminowym podstawieniem samochodu na załadunek
Pokrywa koszty przeładunku towaru, transportu zastępczego lub składowania towaru
Działa, jeśli do wypadku doszło z winy osoby trzeciej
Pozwala otrzymać odszkodowanie za uprzątnięcie i utylizację pozostałości po szkodzie
Pokrywa koszty powstałe w kontenerach, paletach  i opakowaniach
Pokrywa odpowiedzialność kierowcy w wyniku popełnienia szkody, kiedy kierowca znajdował się po spożyciu alkoholu lub środków odurząjących
Pokrywa koszty pracy ekspertów ustalających przyczyny i zakres szkód
Pokrywa koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych
Pozwala na rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o przewozy kabotażowe – przewóz towarów między miejscami na terenie innego kraju UE, w ramach jednego kraju (ubezpieczenie kabotażowe)

Zalety

Suma gwarancyjna OC może pokrywać pełną wartość przewożonego towaru

Możliwość wykupu tańszego ubezpieczenia z tzw. “udziałem własnym”

Możliwość dokupienia dodatkowej ochrony, niezbędnej np. w przypadku przewozu żywych zwierząt oraz towarów niebezpiecznych ADR i podwyższonego ryzyka np. nierozsądnego wyboru osób trzecich, etc.

Możliwość wykupienia ubezpieczenia krajowego lub międzynarodowego

Ważne

Klienci chętniej zlecają transport ubezpieczonym przewoźnikom

Istnieją polisy gwarantujące ochronę, nawet gdy szkoda powstała w wyniku czynu umyślnego lub w rażący sposób zawinionego

Warto pamiętać, że im więcej klauzul dodatkowych wybierzemy, tym wyższa powinna być suma ubezpieczenia główna (gwarancyjna), tak aby wystarczyło środków w pierwszej kolejności na pokrycie szkody rzeczowej, a także na poszczególne limity z rozszerzeń odpowiedzialności OCP

Polisa OC przewoźnika daje duże możliwości wyboru zakresu ubezpieczenia i ceny

OC spedytora – jaką ochronę ubezpieczeniową zapewnia?

Gdy zaistnieje szkoda, spedytor to rzecznik i reprezentant w formalnościach pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, a przewoźnikiem. Polisa OCS przenosi odpowiedzialność cywilną spedytora wobec zleceniodawców i innych osób trzecich na ubezpieczyciela.

Na wysokość składki wpływ ma nie tylko od suma ubezpieczenia, ale także charakter i wielkość przedsiębiorstwa, statystyka szkód czy też typ przewozu. OC Spedytora chroni przede wszystkim przed odpowiedzialnością za szkody rzeczowe i finansowe, niewłaściwy wybór przewoźnika, za jego brak kompetencji lub odpowiedniej polisy OCP. Zabezpiecza przed błędami związanymi z monitorowaniem procesów załadunku, przeładunku i rozładunku towarów.

Dla kogo

Firma logistyczna

Firma spedycyjna

Firma usługowo-handlowa łącząca sprzedaż z transportem

Zakres ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy

Odpowiedzialność cywilna spedytora wobec innych osób trzecich

Odpowiedzialność za przewoźników i dalszych spedytorów, zaangażowanych w zlecenie

Odpowiedzialność za błędy w umowie przewozu i ustaleniach pomiędzy Klientem a przewoźnikiem

Szkody wynikające z niewłaściwego wypełnienia lub zgubienia dokumentacji

Zalety

Minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności w związku ze szkodami wynikłymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji
Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia i dopłaty za szkody powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej

Ubezpieczenie OCS może zostać dodatkowo rozszerzone o Klauzulę przewoźnika umownego, która obejmuje ochroną ubezpieczeniową również czynności przewozowe, których spedytor nie wykonuje, lecz za które przyjął na siebie odpowiedzialność w myśl zlecenia spedycyjnego/ transportowego

Może dotyczyć przedsiębiorców wykonujących usługi transportu w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym

Ważne

OC spedytora zwiększa wiarygodność firmy – mówi o zdolności finansowej przewoźnika.

Duże możliwości w zakresie negocjacji cen, płatności ratalnej

Cargo

Ubezpieczenie Cargo dotyczy przewożonych towarów. Można porównać je do AUTOCASCO. Zadziała w odniesieniu do wszelkich szkód. Chroni kiedy zdarzenie nie powstało z winy przewoźnika, a np. siły wyższej. Nie wymaga także ustalania, która z osób biorących udział w procesie przewozu lub przeładunku towarów odpowiada za szkodę.

Dla kogo

Klient zlecający przewóz towaru

Firma logistyczna

Firmy przewozowe

Zakres ubezpieczenia

Wszelkie szkody związane z przewozem i przeładunkiem

Szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu, zamieszek, rozruchów, strajków itp.

Straty spowodowane przez siłę wyższą: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, deszcz nawalny, lawinę, trzęsienia, osunięcia i zapadanie ziemi

Straty związane z kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, kradzieżą środka transportu wraz z mieniem

Odpowiedzialność za zaginięcie lub stratę mienia z innych przyczyn

Rozszerzenie ochrony może dotyczyć także klauzul branżowych dot. przewożonego towaru np. mrożonek

Zalety

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, od załadunku i rozładunku – zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej w cargo obejmuje cały proces transportu odbywający się na ryzyku ubezpieczającego, w tym: zmiany środków transportu i międzyskładowania

Odpowiedzialność cywilna spedytora i przewoźnika jest limitowana, w cargo nie ma tego typu ograniczeń

Nie trzeba wykazywać okoliczności powstania szkody, a tylko to, że zaszła, sam fakt powstania szkody w transporcie rodzi podstawę do uzyskania odszkodowania

Nie trzeba ustalać winnego szkody, co jest szczególnie przydatne przy częstych przeładunkach

Ubezpieczenie towaru podczas transportu w kraju i/lub za granicą

Ubezpieczenie towaru w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych

Ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie krajowym (cargo) i międzynarodowym (cargo ICC)

Pozwala na zachowanie płynności finansowej

Ważne

Zakres ubezpieczenia może być zawarty w formie podstawowej, rozszerzonej lub pełnej. Żeby odpowiednio dobrać zakres ochrony, warto zwrócić uwagę, na to co przewozimy i jakie szkody mogą tym samym nam grozić.
Przy ubezpieczeniach Cargo istotne jest precyzyjne określenie momentu i miejsca przyjęcia mienia do ochrony ubezpieczeniowej

W zależności od preferencji czy specyfiki przewożonych towarów ubezpieczenie można zawrzeć w formie : 

  • polisy jednostkowej, zawieranej na okoliczność transportu konkretnego ładunku,
  • polisy otwartego pokrycia, gdzie z góry ustala się zakres ubezpieczenia i stawki na okres 12 miesięcy, rozliczając np. miesięcznie, kwartalnie lub rocznie faktycznie zgłoszone do ubezpieczenia przewozy,
  • polisy obrotowe, gdzie umowa jest zawarta na 12 miesięcy z ustaloną stawką i zakresem, nie wymaga zgłaszania przewozu do ubezpieczyciela, gdyż ochrona są objęte wszystkie wykonywane przewozy.

Zabezpieczenie licencji WE – co to?

Istnieje prawny obowiązek przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia finansowego do licencji na transport drogowy. Zadbaj o to, by ją zdobyć.

Dla kogo jest obowiązkowe?

Przewoźnik – przedsiębiorca transportu drogowego wykonujący działalność na terenie państw Unii Europejskiej

Zakres ubezpieczenia

Licencja udowadnia, że przewoźnik co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9 000 EUR w przypadku posiadania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd

Zalety

Potwierdza, że przedsiębiorca jest w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe wobec partnerów

Zakres ubezpieczenia

Podstawa prawna obowiązkowego zabezpieczenia licencji WE: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Przewóz towarów to przedsięwzięcie obarczone różnymi ryzykami. Wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową, możesz ochronić się przed negatywnymi skutkami m.in. zdarzeń losowych. Interesuje Cię ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego? A może ochrona ubezpieczeniowa przewożonego mienia? Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci dostępne możliwości i przeprowadzimy przez procedurą zawierania polisy. Dzięki temu oszczędzisz czas i zyskasz pewną ochronę, dopasowaną do indywidualnych potrzeb Twojego biznesu.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń transportowych

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90