Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Właściwie dobrane ubezpieczenie transportowe jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Ubezpieczenie transportowe chroni przed ogromnymi stratami finansowymi każdego, kto wysyła, przewozi lub sprowadza towary. Polisy dla branży TSL zabezpieczają proces transportu ładunków, przewożony towar, a także majątek firm oferujących transport i składowanie.

W Axioma znajdziesz ubezpieczenia chroniące interesy eksporterów, importerów, handlowców, przewoźników, producentów – każdego przedsiębiorcę korzystającego z transportu towarów.

OC przewoźnika (Polisa OCP)

W razie wystąpienia szkody polisa OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika) przenosi odpowiedzialność finansową za uszkodzony, zniszczony lub zaginiony towar na ubezpieczyciela. Zakres ochrony zależy nie tylko od sumy ubezpieczenia, ale także np. od rodzaju przewożonego towaru, kompetencji kierowcy i zakresu ochrony.

Dla kogo

Osoba / firma zarobkowo przewożąca towary

Kurier

Kierowca

Zakres ubezpieczenia

Ubezpiecza na wypadek kradzieży i rabunku

Gwarantuje wypłatę odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie towaru

Pomaga w przypadku opóźnienia dostawy – np. pokrywając koszty przechowania ładunku w czasie napraw i awarii

Pokrywa koszty pracy ekspertów ustalających przyczyny i zakres szkód

Pokrywa koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych

Może obejmować przewozy kabotażowe – przewóz towarów między miejscami na terenie innego kraju UE, w ramach jednego kraju

Zalety

Suma gwarancyjna ubezpieczenia może pokrywać pełną wartość towaru przewożonego

Możliwość wykupu tańszego ubezpieczenia z tzw. “udziałem własnym”

Możliwość dokupienia dodatkowej ochrony np. za przewóz towarów niebezpiecznych ADR i podwyższonego ryzyka

Możliwość wykupienia ubezpieczenia krajowego lub międzynarodowego

Ważne

Klienci chętniej zlecają transport ubezpieczonym przewoźnikom

Istnieją polisy gwarantujące ochronę, nawet gdy szkoda powstała w wyniku czynu umyślnego lub w rażący sposób zawinionego

Istnieją duże możliwości w kwestii zakresu ubezpieczenia i ceny

OC spedytora

Gdy zaistnieje szkoda, spedytor to rzecznik i reprezentant w formalnościach pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a przewoźnikiem. Polisa OCS przenosi odpowiedzialność cywilną spedytora wobec zleceniodawców i innych osób trzecich, na ubezpieczyciela. Wysokość składki zależy nie tylko od sumy ubezpieczenia, ale także charakteru i wielkości przedsiębiorstwa, statystyki szkód, typu przewozów. OC Spedytora chroni przede wszystkim przed odpowiedzialnością za szkody rzeczowe i finansowe, niewłaściwy wybór przewoźnika, za jego brak kompetencji lub odpowiedniej polisy OCP. Zabezpiecza przed błędami związanymi z monitorowaniem procesów załadunku, przeładunku i rozładunku towarów.

Dla kogo

Firma logistyczna

Firma spedycyjna

Firma usługowo-handlowa łącząca sprzedaż z transportem

Zakres ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy

Odpowiedzialność cywilna spedytora wobec innych osób trzecich

Odpowiedzialność za przewoźników i dalszych spedytorów, zaangażowanych w zlecenie

Odpowiedzialność za błędy w umowie przewozu i ustaleniach pomiędzy Klientem a przewoźnikiem

Szkody wynikające z niewłaściwego wypełnienia lub zgubienia dokumentacji

Może to dotyczyć transportu w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym

Zalety

Minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności w związku ze szkodami wynikłymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji

Możliwość dopłaty za szkody powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej

Ubezpieczenie OCS może zostać dodatkowo rozszerzone o Klauzulę przewoźnika umownego, która obejmuje ochroną ubezpieczeniową również czynności przewozowe, których spedytor nie wykonuje, lecz za które przyjął na siebie odpowiedzialność w myśl zlecenia spedycyjnego/ transportowego

Ważne

OC spedytora zwiększa wiarygodność firmy – mówi o zdolności finansowej przewoźnika.

Duże możliwości w zakresie negocjacji cen, płatności ratalnej

Cargo

Ubezpieczenie Cargo dotyczy przewożonych towarów. Można porównać je do AUTOCASCO. Zadziała w odniesieniu do wszelkich szkód. Chroni kiedy zdarzenie nie powstało z winy przewoźnika, a np. siły wyższej. Nie wymaga także ustalania, która z osób biorących udział w procesie przewozu lub przeładunku towarów odpowiada za szkodę.

Dla kogo

Klient zlecający przewóz towaru

Firma logistyczna

Zakres ubezpieczenia

Wszelkie szkody związane z przewozem i przeładunkiem

Straty spowodowane przez siłę wyższą: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, deszcz nawalny, lawinę, trzęsienia, osunięcia i zapadanie ziemi

Straty związane z kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, kradzieżą środka transportu wraz z mieniem

Odpowiedzialność za zaginięcie lub stratę mienia z innych przyczyn

Zalety

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, od załadunku i rozładunku – zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej w cargo obejmuje cały proces transportu odbywający się na ryzyku ubezpieczającego, w tym: zmiany środków transportu i międzyskładowania

Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika jest limitowana, w cargo nie ma tego typu ograniczeń

Nie trzeba wykazywać okoliczności powstania szkody, a tylko to, że zaszła, sam fakt powstania szkody w transporcie rodzi podstawę do uzyskania odszkodowania

Nie trzeba ustalać winnego szkody, co jest szczególnie przydatne przy częstych przeładunkach

Ubezpieczenie towaru podczas transportu w kraju i/lub za granicą

Ubezpieczenie towaru w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych

Ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie krajowym (cargo) i międzynarodowym (cargo ICC)

Pozwala na zachowanie płynności finansowej

Ważne

Przy ubezpieczeniach Cargo istotne jest precyzyjne określenie momentu i miejsca przyjęcia mienia do ochrony

Zabezpieczenie licencji WE

Istnieje prawny obowiązek przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia finansowego do licencji na transport drogowy. Zadbaj o to, by ją zdobyć.

Dla kogo

Przewoźnik – przedsiębiorca transportu drogowego wykonujący działalność na terenie państw Unii Europejskiej

Zakres ubezpieczenia

Licencja udowadnia, że przewoźnik co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9 000 EUR w przypadku posiadania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd

Zalety

Potwierdza, że przedsiębiorca jest w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe wobec partnerów

Ważne

Podstawa prawna obowiązkowego zabezpieczenia licencji WE: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń transportowych

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470