Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe firmy to jedna z najważniejszych kwestii, o jakie powinien zadbać przedsiębiorca. To komfort codziennej pracy oraz zaplecze finansowe – zabezpieczenie źródła dochodu i stanowisk pracy. Gdy przydarzą się problemy, zamiast walczyć z przeciwnościami losu, skupisz się na dalszym rozwoju firmy. Ubezpieczenie majątkowe firmy można bardzo dobrze dopasować do profilu Twojej działalności.

Możesz ubezpieczyć się od konkretnej listy ryzyk (pożaru, zalania itd.) lub zainwestować w ubezpieczenie ALL RISK, które daje ochronę we wszystkich sytuacjach z pominięciem jasno przedstawionych wykluczeń. Oprócz ubezpieczenia budynków, budowli, ich wyposażenia możliwe jest ubezpieczenie specjalistyczne maszyn i urządzeń, całych linii technologicznych, środków finansowych/obrotowych od kradzieży z włamaniem, rabunku, a także w transporcie.

Atrakcyjne są klauzule dodatkowe ubezpieczeń dla przedsiębiorców. Mogą zagwarantować pomoc w znalezieniu zastępczego biura, hali produkcyjnej, zabezpieczenie nieruchomości po szkodzie, uprzątnięcie efektów akcji ratowniczej.

Ubezpieczenie majątku firmowego

Ubezpieczenie majątku firmy kompensuje skutki zdarzeń losowych powodujących stratę w majątku firmy. Bywa nazywane ubezpieczeniem od szkód – rzeczowych, osobowych, czystej straty finansowej, utraconych korzyści. Przyda się kiedy z powodu zaistnienia szkody nie będziesz mógł pracować i zarabiać.

Dla kogo

Przedsiębiorca

Zarząd firmy

Zakres ubezpieczenia

Straty w budynkach i budowlach firmowych – biura, magazyny, hale produkcyjne itd.

Wypadki z udziałem pracowników lub osób trzecich

Zniszczenia całkowite lub częściowe wyposażenia firmowych budynków i budowli

Uszkodzenia maszyn i urządzeń specjalistycznych

Zniszczenia lub uszkodzenia linii technologicznych

Straty dotyczące środków finansowych

Zalety

Pozwala na zachowanie płynności finansowej

Obejmuje zdarzenia losowe, włamania, kradzieże, rabunek w transporcie

Obejmuje wszystkie zdarzenia losowe poza jasno określonymi wyjątkami

W przypadku maszyn: szkody związane z działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi

Możliwość wykupienia polisy od konkretnych ryzyk lub ubezpieczenia ALL RISK (od wszystkich ryzyk)

Wierzytelność właściciela firmy wobec każdej osoby, która w związku z prowadzoną działalnością może doświadczyć uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Ważne

Wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej ma kilka czynników. Do najważniejszych zalicza się: zakres ubezpieczenia, wysokość sumy polisy, branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo oraz prawdopodobieństwo wystąpienia szkody

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zapewnia kompleksową ochronę w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych. Zadziała, jeśli wylejemy kawę na laptopa, przypadkowo upuścimy sprzęt, staniemy się ofiarą rabunku. Obejmie także szkody przepięciowe i ataki hakerskie – znacząco minimalizując straty i opóźnienia w działalności.

Dla kogo

Właściciel firmowego sprzętu elektronicznego

Użytkownik firmowego sprzętu elektronicznego

Zakres ubezpieczenia

Pokrywa straty w sprzęcie związane z nagłym i nieprzewidzianym zdarzeniem: m.in pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, zalanie, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja

Obejmuje szkody wynikłe z błędnej obsługi sprzętów elektronicznych i programów

Zawiera odpowiedzialność za przepięcia, zwarcia i inne wypadki wynikające z działania prądu elektrycznego

Chroni programy komputerowe, dyski i inne nośniki danych

Chroni laptopy, kamery, sprzęt pomiarowy, specjalistyczny i przenośny – na wypadek rabunku i kradzieży poza terenem firmy

Pokrywa koszt odtworzenia danych

Rekompensuje dodatkowe koszty poniesione w związku z awariami sprzętu

Obejmuje szkody powstałe w kraju i/lub za granicą

Zalety

Ubezpiecza sprzęty elektroniczne od wszystkich zdarzeń za wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone

Obejmuje wszystkie sprzęty elektroniczne, w tym sprzęt specjalistyczny np. medyczny

Minimalizuje ryzyko poważnych strat i opóźnień w działalności i produkcji

Gwarantuje wypłatę odszkodowania za uszkodzony sprzęt do pełnej wartości odtworzeniowej nawet do 7 lat od dnia produkcji

Ważne

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać pełnej wartości sprzętu na dzień rozpoczęcia ubezpieczenia lub kwocie odpowiadającej wysokości przewidywanych strat

Ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption)

Ubezpieczenie Business Interruption przydaje się, gdy uszkodzenie mienia np. urządzeń, maszyn, linii produkcyjnej, nieruchomości przerywa możliwość prowadzenia działalności biznesowej. Polisa obejmuje ochroną ubezpieczeniową szacowany zysk brutto przedsiębiorcy, który zostałby przez niego osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności w normalnych warunkach (gdyby szkoda nie wystąpiła). Dotyczy zarówno branży handlowej, usługowej, jak i produkcyjnej. Jest ono uzupełnieniem i dodatkiem do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, nie funkcjonuje na rynku jako oddzielne ubezpieczenie.

Dla kogo

Przedsiębiorca

Zakres ubezpieczenia

Obejmuje koszty następcze zniszczenia lub utraty mienia firmowego

Obejmuje szkody spowodowane w związku z akcjami ratowniczymi prowadzonymi w związku z wyżej wymienionymi wypadkami (np. gaszenie pożaru, wyburzanie)

Pokrywa koszty wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych z podwykonawcami

Opłaca koszty stałe: czynsze, raty kredytowe, rachunki za media

Pokrywa koszty ubezpieczeń dla pracowników

Ubezpieczony może uzyskać odszkodowanie za planowany zysk z działalności, którego nie osiągnął – nawet do 5 lat!

Zalety

Zapewnia stabilność finansową poprzez niwelowanie skutków przerwy w funkcjonowaniu

Pokrywa utracony zysk przedsiębiorstwa oraz koszty stałe, w okresie od powstania szkody aż do odzyskania pełnej sprawności

Ubezpieczenie pokrywa wszystkie koszty stałe

Zakres ochrony może zostać rozszerzony o różne zdarzenia związane z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorcy np. zalanie, czy zaleganie śniegu na dachu

Dla osób wytwarzających i sprzedających produkty, jak i usługi

Ważne

Warunkiem zawarcia ochrony ubezpieczenie utraty zysku jest posiadanie umowy ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa od pożaru i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia ALL RISK, w tym samym towarzystwie

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe wskutek awarii maszyny z przyczyn takich jak: błąd materiałowy, błąd montażowy, wadliwe wykonanie, zwarcie, dostanie się obcego przedmiotu do mechanizmu maszyny, błąd ludzki. Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń można rozszerzyć o ubezpieczenie utraty zysku.

Dla kogo

Właściciel maszyn i urządzeń, aparatów ogólnego oraz specjalnego zastosowania, urządzeń technicznych, kotłów grzewczych

Osoba użytkująca maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego oraz specjalnego zastosowania, urządzenia techniczne, kotły grzewcze w ramach umowy wypożyczenia

Leasingobiorca

Zakres ubezpieczenia

Wszelkie awarie maszyn i urządzeń, aparatów ogólnego oraz specjalnego zastosowania, urządzeń technicznych, kotłów grzewczych

Ochrona podczas eksploatacji, napraw, konserwacji, remontów, montażu, demontażu

Ochrona podczas transportu wewnątrzzakładowego

Awarie wynikające z błędów w projektowaniu lub konstrukcji

Awarie wynikające z błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny

Awarie wynikające z niewłaściwej eksploatacji maszyn

Awarie wynikające z błędu ludzkiego

Zalety

Produkt typu ALL RISK – obejmuje ochroną wszystkie szkody materialne maszyn, poza określonymi w umowie wyjątkami

Możliwość „uszycia na miarę” polis składających się z klauzul dodatkowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb

Prawdopodobieństwo ubezpieczenia utraty zysku firmy, jako następstwa ubezpieczonej awarii

Ważne

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający na podstawie wartości odtworzeniowej (kwota widniejąca na fakturze zakupu) maszyn i urządzeń, etc. zgłoszonych do ubezpieczenia

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych to ochrona dewelopera lub firmy budowlanej. W przypadku nieoczekiwanych komplikacji pozwala doprowadzić prace do końca. Chroni od chwili rozpoczęcia robót do chwili przekazania obiektu do eksploatacji. Obejmuje sekcję majątkową oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotów zaangażowanych w inwestycję. Stanowi potwierdzenie wierzytelności wykonawcy.

Dla kogo

Inwestor budowlany

Generalny wykonawca

Podwykonawcy

Zakres ubezpieczenia

Ochrona obejmuje nienazwane zdarzenia losowe

Odpowiedzialność za prace kontraktowe (ich niewykonanie, nienależyte wykonanie)

Odpowiedzialność za mienie stanowiące przedmiot budowy

Opcjonalnie także otoczenie terenu budowy

OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia budowlanego

Ubezpieczenie maszyn budowlanych

Pokrycie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie

Odpowiedzialność gwarancyjna w stosunku do osób trzecich po zakończeniu budowy

Opcjonalnie – pokrywa koszt konserwacji sprzętów zainstalowanych w trakcie budowy, wynagrodzenie rzeczoznawców, nadgodziny podwykonawców

Zalety

Podnosi wiarygodność wykonawcy, zabezpiecza interesy majątkowe wszystkich stron kontraktu

Opcjonalnie w ramach tej polisy można zabezpieczyć także maszyny, drobny sprzęt budowlany oraz mienie pracowników zatrudnionych na budowie

Dodatkowa klauzula ALOP to ubezpieczenie przyszłego zysku z inwestycji

Ochrona daje gwarancję zabezpieczenia podmiotom finansującym i zapewnia ciągłość przeprowadzenia całej inwestycji

Ważne

Istnieje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia i innych parametrów umowy do specyfiki branży i potrzeb przedsiębiorcy

Ubezpieczenie D&O

Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych spółek odpowiadają całym swoim majątkiem za działania, które podejmują. Zdarza się, że strach przed błędami i zaniechaniami służbowymi stanowi blokadę w podejmowaniu odważnych kroków biznesowych. Swobodę działania gwarantuje ubezpieczenie D&O (ang. Directors’ and Officers’ liability insurance). Polisa D&O ma dwojaką naturę – chroniąc osoby sprawujące funkcje kierownicze, zabezpiecza także funkcjonowanie firmy i jej losy.

Dla kogo

Członek Zarządu spółki

Członek Rady Nadzorczej spółki

Osoby sprawujące funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych

Prokurenci, likwidatorzy, księgowi, pełnomocnicy

Zakres ubezpieczenia

Pokrywa roszczenia podmiotów trzecich o naprawienie szkód wyrządzonych wskutek nieprawidłowego działania kadry kierowniczej

Pokrywa roszczenia akcjonariuszy w przypadku szkód wywołanych błędem, zaniechaniem lub zaniedbaniem kadry zarządzającej

Pokrywa szkody wynikłe z naruszenia zaufania i przekroczenia umocowania

Chroni w przypadku działania kadry zarządzającej na szkodę spółki, złożenia fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń

Chroni w przypadku naruszenia przepisów prawa – pokrywając koszt prawnika, kaucji, zapewnienia ciągłości prowadzenia biznesu (czynsz, składki, ubezpieczenia itp.)

Obejmuje koszt grzywien i kar administracyjnych – wypłaty w przypadku przegranego procesu sądowego, także w roli współpozwanego

Obejmuje koszt zarządzania krytycznym zdarzeniem i jego skutkami

Obejmuje koszt zatrudnienia specjalistów PR

Zalety

Zapewnia bezpieczeństwo finansowe osób z kadry zarządzającej i ich rodzin

Ubezpieczenie chroni zarówno spółkę, jak i indywidualne osoby z kadry menedżerskiej

Ochrona zmniejsza ryzyko prowadzonej działalności, a otwiera drogę do odważnych decyzji

Polisa gwarantuje płynne działanie w okresie krytycznych wydarzeń

Ubezpieczenie umożliwia skorzystanie z obsługi prawników i specjalistów PR w trakcie i tuż po trudnym wydarzeniu

Ważne

Polisa nie chroni osoby ubezpieczonej w przypadkach udowodnionego oszustwa

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych rekompensuje straty związane z uszkodzeniem, utratą, wyciekiem, czy ujawnieniem danych na skutek ataków hakerskich, wirusów komputerowych, błędów człowieka czy wadliwego oprogramowania.

Obejmuje wypłatę odszkodowań w związku z ujawnieniem danych osobowych czy poufnych danych kontrahentów, pokrycie kosztów naprawy i zabezpieczenia systemów informatycznych, odtworzenia danych, odzyskania dostępów, koszty zatrudnienia informatyków, prawników, specjalistów od zarządzania kryzysowego i PR. Polisa obejmuje także odpowiedzialność administracyjną wobec GIODO, w tym pokrycie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przepisów RODO.

Dla kogo

Firma, osoba lub instytucja posiadająca elektroniczne bazy danych – od dyrektorów przedszkoli i żłobków po agencje reklamowe, firmy HR itp.

Firma pracująca online – np. hostingowa, sklep internetowy, agencja lub freelancer z zakresu reklamy online, social media, copywriter, fotograf

Zakres ubezpieczenia

Ubezpiecza od ryzyk związanych z RODO

Chroni przed skutkami ataków hakerskich

Gwarantuje szybką pomoc ekspertów – informatyków i prawników

Pokrywa koszt koniecznych napraw

Pokrycie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przepisów RODO

Rekompensuje utracony zysk

Zalety

Stanowi zabezpieczenie finansowe przed popularnym współcześnie ryzykiem

Daje 100% pewności, czyli więcej niż daje najlepszy program antywirusowy

Istnieje możliwość dopasowania polisy do potrzeb każdej branży

Zapewnia szybką, profesjonalną pomoc

Ważne

Im mniejsza firma, tym większe prawdopodobieństwo ataku hackerskiego! Duże firmy stosują konkretne zabezpieczenia. Małe firmy są łatwiejszym celem, najczęściej nie posiadają żadnych zabezpieczeń

Kontakt w sprawie ubezpieczeń majątkowych

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90