Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenie pracy

Prowadzenie działalności/ wykonywanie zawodu zawsze obarczone jest ryzykiem, szczególnie jeśli wymaga dużej specjalizacji. Istnieją ubezpieczenia, niejednokrotnie obowiązkowe, pomagające zabezpieczyć każdą ze stron w relacjach zawodowych. Zwiększają zaufanie Klientów do firm i specjalistów. Chronią prywatny majątek ubezpieczonego przed skutkami zawodowych błędów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, posiadania mienia i wprowadzenia produktu do obrotu

Polisa OC działalności gospodarczej (tzw. OC firmy) pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem lub wprowadzeniem produktu do obrotu.

Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną wynikającą ze zbiegu dwóch podstaw odpowiedzialności – kontraktowej i deliktowej.

Dla kogo

Ubezpieczający – właściciel firmy sprzedający produkty / usługi

Pracownik

Zakres ubezpieczenia

Chroni finanse pracodawcy, w przypadku szkód wyrządzonych na osobie lub mieniu Klienta, podwykonawcy

Chroni finanse pracodawcy, w przypadku szkód wyrządzonych na mieniu pracownika

Obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników – nieumyślnie, umyślnie, poprzez rażące niedbalstwo

Obejmuje szkody wyrządzone przez posiadane lub podnajmowane przez firmę mienie

Pokrywa szkody wyrządzone przez usługę, produkt, pojazd służbowy w trakcie ładunku/wyładunku lub wadliwe instrukcje

Obejmuje szkody związane z deliktami, kontraktami, zbiegiem odpowiedzialności

Polisa obejmuje poniesione przez kogokolwiek straty będące następstwem szkody rzeczowej lub na osobie

Czyste straty finansowe wynikające z braku lub ograniczenia dostępu do nieruchomości

Zalety

Szeroki zakres terytorialny w zależności od potrzeby tzn. RP, EUROPA lub/i cały świat

Istnieje seria klauzul dodatkowych dających szerszą ochronę obejmująca np. szkody poniesione przez dalszych producentów korzystających z wadliwego produktu, czy usunięcie produktu z rynku i zastąpienie go produktem bez wad

Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody
 osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi

Możliwość dodania klauzuli chroniącej pracodawcę w przypadku zanieczyszczenia lub skażenia środowiska

Ważne

Polisa może obejmować nielimitowane koszty obrony prawnej

Pracodawca może być chroniony przed szkodami wyrządzonymi umyślnie przez pracowników

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Istnieją zawody wymagające dużej specjalizacji, w których łatwiej o to, by na skutek błędu wykonawcy kontrahent poniósł wydatki, stracił przychody, utracił mienie. Wiedzą o tym tłumacze, brokerzy i pracownicy instytucji finansowych, doradcy i konsultanci. Pełną ochronę na wypadek, gdyby w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczający wyrządził szkodę osobie trzeciej, gwarantuje OC odpowiedzialności zawodowej.

Dla kogo

Zawody objęte dużym ryzykiem wyrządzenia szkód osobom trzecim np. pracownik instytucji finansowej, doradca i konsultant, programista, weterynarz, urbanista, farmaceuta

Każdy, kto chce czuć się pewnie podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych

Zakres ubezpieczenia

Pokrywa szkody poniesione w następstwie działania ubezpieczonego

Pokrywa szkody poniesione wskutek zaniechania i rażącego niedbalstwa

Ubezpiecza koszty ochrony prawnej

Zalety

Chroni obie strony: Klientów / majątek ubezpieczonego przed skutkami błędów

Dostępne klauzule dodatkowe np. obejmujące szkody powstałe poza Polską, czy utratę dokumentów związanych z wykonywaniem zawodu

Ważne

W podstawowej wersji ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody, które mają miejsce na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Istnieją grupy zawodowe objęte obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ze względu na ryzyko wyrządzenia poważnych szkód na mieniu i osobie kontrahentów. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC Zawodowe) określają stosowne rozporządzenia Ministra Finansów.

Dla kogo

Zawody objęte dużym ryzykiem wyrządzenia szkód osobom trzecim i zobowiązane ustawowo do posiadania polisy: np. lekarz, ratownik, komornik sądowy, biegły rewident, notariusz/prawnik/radca prawny, event manager, rzeczoznawca, agent nieruchomości/ ubezpieczeniowy, broker, księgowy, architekt/inżynier, detektyw

Zakres ubezpieczenia

Pokrywa szkody poniesione w następstwie działania ubezpieczonego

Pokrywa szkody poniesione wskutek zaniechania i rażącego niedbalstwa

Ubezpiecza koszty ochrony prawnej

Zalety

Możliwe ustalenie wyższych sum gwarancyjnych niż ustawowe minimum

Chroni Klientów / pacjentów przed skutkami błędów

Chroni majątek ubezpieczonego

Ważne

W podstawowej wersji ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody, które mają miejsce na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla rolników

Odpowiedzialność cywilna rolnika to ubezpieczenie obowiązkowe, regulowane ustawą. Musi posiadać je każdy, kto posiada gospodarstwo rolne. Chroni rolnika oraz wszystkie osoby mieszkające i pracujące w gospodarstwie przed konsekwencją szkód na cudzym mieniu lub zdrowiu.

Dla kogo

Właściciel, posiadacz gospodarstwa rolnego

Chroni także pracowników w gospodarstwie rolnym i osoby mieszkające na terenie gospodarstwa

Zakres ubezpieczenia

Obejmuje szkody na osobie i na mieniu (zniszczenie przedmiotów, dóbr, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, śmierć osób trzecich)

W przypadku mienia: pokrywa koszt naprawy, wymiany lub odszkodowania

W przypadku szkód na osobie: refunduje leczenie i rehabilitację poszkodowanych osób, a także odszkodowanie w przypadku śmierci

Zalety

Polisa chroni codzienną pracę w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie chroni majątek właścicieli i współwłaścicieli gospodarstwa

Ważne

OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń dla posiadaczy gospodarstw rolnych

Konieczność posiadania OC rolnika reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Kontakt w sprawie ubezpieczenia pracy

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470

Adrian Magnor

Adrian Magnor

Sandra Feduk

Sandra Feduk

Specjalizacja:
Asystent Działu Sprzedaży

sandra.feduk@axioma-ubezpeiczenia.pl
(32) 278-41-90