Axioma Ubezpieczenia

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu w budowie

Możesz chronić swój dom od pierwszej cegły – gdy tylko marzenie o własnych czterech ścianach zacznie stawać się rzeczywistością. Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa – w trakcie każdej z tych czynności możesz chronić budynki znajdujące się na Twojej posesji, a także materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne i narzędzia przed nieoczekiwanymi wydarzeniami wynikającymi z warunków atmosferycznych, bądź działania osób trzecich.

Dla kogo

Właściciel budynku w budowie, przebudowie, rozbudowie, który pragnie zabezpieczyć się finansowo przed nieoczekiwanymi komplikacjami

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie na wypadek uderzenia pioruna, silnego wiatru, gradu, zalania, deszczu nawalnego, trzęsienia, obsunięcia lub zapadnięcia się ziemi, lawiny, naporu śniegu

Ubezpieczenie na wypadek pożaru, przepięcia, eksplozji, implozji

Ubezpieczenie na wypadek uderzenia lub upadku statku powietrznego lub pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie na wypadek dymu i sadzy, uszkodzenia falą dźwiękową, upadku drzew i masztów

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte ruchomości w budowanej nieruchomości

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, jeśli nieruchomość jest w stanie surowym zamkniętym

Ubezpieczenie od aktów wandalizmu

Możliwość wykupienia polisy ALL RISK obejmującej każde zdarzenie – poza jasno określonymi wykluczeniami

Zalety

Pokrywa szkody wyrządzone przez wandali oraz koszty skradzionych/zniszczonych materiałów budowlanych i narzędzi

Chroni przed finansową stratą spowodowaną incydentalnym uszkodzeniem elementów stałych (fundamentów, podłóg, okien itd.) oraz elementów ruchomych (np. armatura, sprzęt AGD trzymane we wnętrzu)

Pokrywa koszty poszukiwania miejsca awarii instalacji i jej usunięcia

Jako wariant – możliwe ubezpieczenie elementów posesji

Ważne

Warto sprawdzić, w jaki sposób ubezpieczyciel różnicuje zakres ochrony według stanu budynku (stan surowy zamknięty / surowy otwarty)

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie domu czy mieszkania nie jest obowiązkowe, o ile nie jest to zakup na kredyt. Banki traktują ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych jako formalny wymóg zawarcia umowy kredytowej.

Zabezpieczenie majątku jest bardzo istotne. Dzięki temu, będziesz mógł spać spokojnie, wiedząc, że w razie zdarzenia losowego, dostaniesz odszkodowanie, które możesz przeznaczyć np. na remont uszkodzonych pomieszczeń.

Na wysokość ceny ubezpieczenia mają wpływ czynniki takie jak: lokalizacja nieruchomości, rodzaj nieruchomości (dom/mieszkanie), rok budowy oraz stan budynku, konstrukcja budynku (np. drewno / cegła), forma własności (najem, wynajem, własność, spółdzielcze), kondygnacja – w przypadku mieszkania, metraż, Ilość zabezpieczeń antykradzieżowych oraz historia ubezpieczenia (liczba zgłoszonych szkód).

Dla kogo

Właściciel domu

Właściciel mieszkania

Zakres ubezpieczenia

Ubezpiecza nieruchomość (mury + elementy stałe) na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: np. zalanie, grad, deszcz nawalny

Zabezpiecza ruchomości domowe od powyższych ryzyk

Opcjonalnie – możliwość włączenia ochrony nieruchomości i ruchomości także od kradzieży z włamaniem i aktów wandalizmu oraz innych nieoczekiwanych zdarzeń takich jak np.: pękania mrozowe, zalanie topniejącą masą śniegu, upadek drzew i masztów, przepięcia, terroryzm, katastrofa budowlana

Zalety

Ochrona przed finansowymi skutkami wpływu zdarzeń losowych na nieruchomość i znajdujące się w jej wnętrzu ruchomości domowe

Zabezpieczenie umowy kredytowej z bankiem

Możliwość rozbudowania polisy o liczne ubezpieczenia dodatkowe – ASSISTANCE mieszkaniowe, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie na wypadek powodzi, ubezpieczenie od stłuczenia przedmiotów szklanych, ubezpieczenie elementów posesji np. garażu, altany itd.

Możliwość wykupienia polisy ALL RISK (od wszystkich ryzyk, poza wyraźnymi wykluczeniami)

Ważne

Warto zwrócić uwagę czy wedle umowy ubezpieczyciel ponosi także odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej – to zawsze duży koszt

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu

Jeśli polisa ubezpieczeniowa mieszkania lub domu nie została rozbudowana o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu, które pokryje koszt wybitej przez chuliganów szyby, likwidacji graffiti ze ścian i okien domu, zapewni zwrot za skradzione z domu przedmioty.

Dla kogo

Właściciel domu / mieszkania chcący zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem, rabunkiem, aktami wandalizmu

Osoby posiadające polisę mieszkaniową bez ubezpieczenia od kradzieży, rabunku i wandalizmu

Zakres ubezpieczenia

Szkody związane z kradzieżą z włamaniem

Usunięcie skutków dewastacji towarzyszącej zazwyczaj kradzieży z włamaniem

Pokrycie kosztów związanych z aktami wandalizmu

Usunięcie zniszczeń spowodowanych przez graffiti

Zalety

Ochrona przed umyślnym, bezprawnym zniszczeniem lub uszkodzeniem ubezpieczonej nieruchomości oraz ruchomości domowych przez osoby trzecie

Zniszczenie może dotyczyć mienia ruchomego znajdującego się w domu, ale i nagrobków czy kolektorów słonecznych

Ważne

W miejscu kradzieży lub dewastacji nie należy dokonywać żadnych zmian do czasu przybycia ubezpieczyciela. Wyjątek stanowi zabezpieczenie mienia przed powiększaniem się rozmiarów szkody

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (ALL RISK)

Patrząc z bezpiecznej pozycji, często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie nam przyszłość. By czuć się bezpieczniej, zamiast wybierać ryzyka nazwane, można wykupić inny sposób ochrony. ALL RISK to polisa dająca najszerszy możliwy wachlarz zabezpieczeń. Zawarcie takiej polisy oznacza, że otrzymamy pomoc finansową w każdym przypadku, poza jasno określonymi wykluczeniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dla kogo

Właściciel domu / mieszkania chcący zabezpieczyć się przed możliwie dużą liczbą ryzyk, w tym takich, których nie jest w stanie nazwać i przewidzieć

Zakres ubezpieczenia

Wszystkie zagrożenia, poza tymi, które zostały zaznaczone jako wyłączenia odpowiedzialności

Zalety

Najszersza możliwa ochrona

Chroni przed nieprzewidzianym zdarzeniem

Jeśli ubezpieczyciel chce się uchylić od odpowiedzialności, musi udowodnić, że ma do tego prawo

Ważne

Najważniejsze w przypadku polis ALL RISK jest zaznajomienie się z OWU i przestrzeganie zawartych w niej mniej oczywistych wyłączeń: jak np. brak przeglądów technicznych i okresowych, nienależyta konserwacja sprzętów i instalacji czy np. samowolka budowlana

Kontakt w sprawie ubezpieczenia domu lub mieszkania

Elżbieta Dyhdalewicz

Elżbieta Dyhdalewicz

Specjalizacja:
ubezpieczenia indywidualne, firmowe, korporacyjne, finansowe, ochronne życia i zdrowia

elzbieta.dyhdalewicz@axioma-ubezpieczenia.pl
502-074-767

Urszula Wiącek-Kenig

Urszula Wiącek-Kenig

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

urszula.wiacek@axioma-ubezpieczenia.pl
722-797-255

Marzena Bagińska

Marzena Bagińska

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

marzena.baginska@axioma-ubezpieczenia.pl
737-132-777

Katarzyna Domagała

Katarzyna Domagała

Specjalizacja:
ubezpieczenia na życie, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

katarzyna.domagala@axioma-ubezpieczenia.pl
737-166-167

Aleksandra Korzecka

Aleksandra Korzecka

Specjalizacja:
ubezpieczenia transportowe, firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

aleksandra.korzecka@axioma-ubezpieczenia.pl
501-370-636

Roksana Daniluk

Roksana Daniluk

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

roksana.daniluk@axioma-ubezpieczenia.pl
533-594-574

Przemysław Kaleta

Przemysław Kaleta

Specjalizacja:
ubezpieczenia firmowe, komunikacyjne, majątkowe, korporacyjne

przemyslaw.kaleta@axioma-ubezpieczenia.pl
690-981-470